تماس
از سایت‌های دیگر
حقوق بشر
مقاله
گفت‌وگو
صفحه‌ی نخست


گفتگوی صدای آمریکا با ایرج مصداقی [آغاز کشتار زندانیان سیاسی]

[ ایرج مصداقی]


منبع: 5 امرداد 1386 - صدای آمریکا


چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ 
  ۳ ژوئن ۲۰۲۰


گفت‌وگو

irajmesdaghi@gmail.com    | | IRAJ MESDAGHI 2007  ©